balaton-service.info - Das Forum für Ungarn Forum

Übersicht
 
Anmelden
 
Suchen
 
Hilfe
 
Top-User
 
Login
 
balaton-service.info - Das Forum für Ungarn / Behörden & Verordnungen / Verordnungen / Verordnung auf ungarisch vielleicht kanns ja jemand übersetzen!
In diesem Thread befinden sich 1 Posts.
Markus J. Marschner
icon01.gif Verordnung auf ungarisch vielleicht kanns ja jemand übersetzen! - 11.07.2007, 14:27:22
Skype: markusmarschner
2385 Posts - Magyar Vagyok
carpe diem
Zumindest teilweise

TÁJÉKOZTATÓ A REGISZTRÁCIÓS ADÓ RÉSZLEGES VISSZATÉRÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB KÉRDÉSEKRŐL, AZ ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

Az Országgyűlés megalkotta a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről szóló 2006. évi CXXX. törvényt, amely az Európai Közösségek Bírósága által a C-290/05. és a C-333/05. számú ügyekben hozott ítélet végrehajtására vonatkozik. A törvény szerint a regisztrációs adó részleges visszatérítésére irányuló kérelmet csak 2007. február 15-től lehet előterjeszteni. Addig a tisztelt ügyfelek szíves türelmét kérjük. Ettől az időponttól 180 nap áll rendelkezésükre a kérelem benyújtására. A 2007. február 15. előtt benyújtott kérelmeket a vámhatóság, hatályos jogszabályi felhatalmazás hiányában kénytelen visszautasítani.

A törvényben foglaltakat figyelembe véve a regisztrációs adó részleges visszatérítésével összefüggő legfontosabb kérdések az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Amennyiben egy gépjármű belföldi forgalomba helyezésével összefüggésben a 2004. május 1. napjától 2005. december 31. napjáig terjedő időszakban keletkezett regisztrációs adófizetési kötelezettség (ekkor kezdeményezték a regisztrációs adóigazgatási eljárást és az ebben az időszakban hatályos rendelkezések szerint folytatta azt le a vámhatóság) és az adót megfizették, a vámhatóság a jogosult kérelmére visszatéríti az adó meghatározott feltételek szerint megállapított részét.

A részleges visszatérítést csak az olyan használt gépjárművek tekintetében lehet igénybe venni, amelynek az első forgalomba helyezése az adó megállapítására irányuló adóigazgatási eljárás időpontját megelőzően már – külföldön – megtörtént. (A hazahozatal érdekében való ideiglenes forgalomba helyezés ebben a tekintetében nem minősül forgalomba helyezésnek.)

A visszatérítés a regisztrációs adónak egy meghatározott részére vonatkozik. A visszatérítésre kerülő adó összege a ténylegesen megfizetett adó mértékétől, valamint a gépjármű első forgalomba helyezésétől a regisztrációs adó megállapítására irányuló adóigazgatási eljárás megindításáig eltelt hónapok számától függ és a regisztrációs adóról szóló törvény 2007. február 15-én hatályos mellékletének II. része szerinti „szorzókkal” veszi figyelembe a gépjármű értékcsökkenésében megjelenő adómérték csökkenést. (A tájékoztató végén megtalálhatók a szükséges táblázatok és egy példa a részlegesen visszatérítendő adó kiszámításának módjára.)

A gépjárművek alatt alapvetően a személygépkocsikat, illetve a 2005. évben a motorkerékpárokat is érteni kell.

A regisztrációs adó részleges visszatérítésére vonatkozó kérelmeket a törvény hatálybalépését – 2007. február 15-ét – követő 180 napon belül lehet előterjeszteni, annál a fővámhivatalnál amelyik a regisztrációs adót eredetileg kiszabta. Ez a regisztrációs adó megfizetését előíró határozatból, illetve az adó megfizetését dokumentáló „Igazolás”-ból megállapítható. Annak első három számjegye az eljáró fővámhivatal kódszáma. Tájékoztatónk mellékletként tartalmazza a fővámhivatalok felsorolását, azonosítószámukat és elérhetőségüket.

A regisztrációs adó részleges visszatérítésére vonatkozó kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. (Jogvesztő határidő.)


Az adó meghatározott részét az a személy igényelheti vissza (jogosult);

a) aki gépjármű forgalomba helyezése miatt a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján adót fizetett a vámhatóság részére, illetve
b) akire az adónak vagy egy részének megfelelő összeget az a) pontban meghatározott személy „regisztrációs adó”-ként áthárította és aki azt az a) pontban meghatározott személy részére igazoltan megfizette abban az esetben, ha a gépjármű forgalomba helyezése miatt a Rega-tv. 2004. május 1. napja és 2005. december 31. napja között hatályos rendelkezései alapján az a) pontban meghatározott személy adófizetési kötelezettségének keletkezése nélkül közvetlenül keletkezett volna adófizetési kötelezettsége.

A b) pont alapján tehát a regisztrációs adó részleges visszatérítésre jogosultak azok is, akik a regisztrációs adó megfizetésére végső soron kötelezettek lettek volna, amennyiben a kialakított szabályozás nem tette volna lehetővé, hogy a forgalomba helyezést megelőzően valaki más megfizesse „helyettük” a regisztrációs adót. E „másodlagos” jogosultak tehát azok, akiknek a nevére a helyettük eljáró kereskedők a forgalomba helyezést kezdeményezték, vagy akik a kereskedő által már forgalomba helyezett gépjárművet vásároltak, azzal a feltétellel, hogy rendelkezniük kell a kereskedő által kibocsátott olyan számlával, számviteli bizonylattal, amely tételesen tartalmazza az áthárított regisztrációs adót, valamint a kereskedőtől kapott információ, illetve a rendelkezésükre álló adóigazolás alapján meg tudják jelölni az adott gépjárműre vonatkozó vámhatósági határozatot. (Aki az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó értékesítést végzőtől [kereskedőtől] megvásárolta a gépjárművet.)

Az ugyanazon gépjárműre megfizetett regisztrációs adó részleges visszatérítésre vonatkozóan mindkét jogcímen kérelem csak akkor nyújtható be, ha az a) pontban említett jogosult a b) pontban említett személy részére csak részben hárította át az adót. Nyilvánvalóan mindkét kérelmező csak az után a regisztrációs adó után kérhet részleges visszatérítést, amelyet végső soron ő fizetett meg.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a jogosult és a gépjármű adóigazgatási azonosításához szükséges adatokat;
- a kérelem benyújtásáig megfizetett adót, és annak a végrehajtható okiratnak az adóigazgatási azonosításához szükséges adatokat, amelyen az adó megfizetése alapult (határozat/”Igazolás” száma);
- az adó-visszatérítési jogosultság jogcímét (a fenti a) vagy b) pont);
- az adómérséklés tényét, ha a vámhatóság méltányossági eljárásban korábban már mérsékelte a regisztrációs adót.

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy:

- a jogosult az adó összegét a kérelem előterjesztéséig más személyre nem hárította át, illetve – az áthárított összeg megjelölése mellett – ha azt csak részlegesen hárította át,
- sem a jogosult, sem más személy részére - bírósági vagy más hatósági eljárás alapján - a kérelem benyújtásáig nem történt a regisztrációs adó visszatérítésére, vagy elengedésére tett intézkedés,
- nincs folyamatban olyan bírósági vagy más hatósági eljárás, amely a megfizetet adó mértékét befolyásolhatja. Amennyiben igen, úgy a jogosult vállalja, hogy az eljárás megszűnését a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a vámhatóságnál igazolja.

A kérelemhez csatolni kell:

1.) Az adó megfizetését dokumentáló adóigazolást, illetve az adó megfizetését igazoló egyéb bizonylatot (pl. csekk, banki átutalás, postai átutalás), ennek hiányában a vámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. (Fontos, hogy a kérelemben mindenképpen fel kell tüntetni az adót kiszabó határozat számát.) Az „Igazolás” vagy a határozat másolata elegendő, azt hitelesíttetni a kibocsátó vámhivatallal nem kell, mivel az eredeti példány nála úgy is megtalálható és a kérelmet annál a fővámhivatalnál kell előterjeszteni, aki a regisztrációs adót kiszabta.

2.) A gépjármű első forgalomba helyezésének időpontját, ennek hiányában gyártási évét igazoló irat másolatát azzal, hogy a jogosult nyilatkozik arról, hogy az eredeti iratot a vámhatóság felhívására 15 napon belül bemutatja. Az első forgalomba helyezés időpontjának megállapítására szolgálhat a műszaki vizsgáztatás során kiadott „Műszaki adatlap” másolata és/vagy az eredeti külföldi forgalmi engedély másolata és/vagy a belföldi forgalmi engedély. Az eredeti okmányok benyújtására a vámhatóság csak akkor szólítja fel az ügyfelet, ha a csatolt okmány(ok) másolatokból, illetve a saját adatbázisából a gépjármű első forgalomba helyezésének időpontja vagy a gyártás éve egyértelműen és minden kétséget kizáróan nem állapítható meg. Amennyiben a jogosult a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget és a késedelmét sem menti ki, az eljárást végzéssel meg kell megszünteti. A kérelem benyújtására nyitva álló (jogvesztő) 180 napos határidőre tekintettel, az eredeti forgalmi engedély bemutatására nyitva álló végső, szintén jogvesztő határidő a kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követő 30 nap.

3.) A fenti b) alpontban említett jogosult kérelme esetén az adó teljes vagy részleges áthárítását igazoló számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot, valamint az áthárított adónak az értékesítést végző részére történt megfizetését igazoló bizonylatot. (Ez utóbbi lehet készpénzfizető számla, pénztári bizonylat, pénzintézeti átutalás.) Csak olyan okmányok fogadhatók el, amely az áthárított adó mértékét – mint a vételár részét – úgy tartalmazza, hogy az áthárított adó összege egyértelműen meghatározható legyen. Ugyanakkor elégséges, ha a benyújtott okmányok közül az adó áthárítását igazoló számla vagy egyéb számvitelei bizonylat, vagy a befizetést igazoló bizonylat bármelyikén egyértelmű utalás történik az áthárított adó mértékére.

Mivel a regisztrációs adó részleges visszatérítésére vonatkozó kérelemnek a törvényben meghatározott kérdésekre vonatkozó válaszokat, nyilatkozatokat, illetve kötelező adatokat is tartalmaznia kell, továbbá a jogszabály szerint meghatározott okmányokat kell csatolni a beadványhoz, a vámhatóság rendszeresített egy formanyomtatványt. Ez a formanyomtatvány és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat, valamint a kitöltési útmutatójuk a tájékoztató mellékletét képezi és honlapunkról letölthető. A formanyomtatványok pontos kitöltésével elkerülhetővé válhat az egyes ügyeknek a hiánypótlásra történő felszólítás miatti elhúzódása, illetve a kérelemhez csatolandó okmányok is egyértelműen behatárolhatóbbak a jogosultak számára is.

A vámhatóság, ha az a tényállás tisztázásához szükséges, az ellenőrzés során alkalmazható bizonyítást folytat le azzal, hogy az adó áthárításával kapcsolatos bizonyítás arra a személyre is kiterjedhet, akire a jogosult a részlegesen visszatéríteni kért adót átháríthatta, vagy aki az adót áthárította a kérelmezőre.

A kérelem elbírálására 90 nap áll a vámhatóság rendelkezésére, mindemellett ez a határidő indokolt esetben a jogosult egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható.

A részlegesen visszatérítendő regisztrációs adót a vámhatóság határozattal állapítja meg. A részlegesen visszatérítendő adó után az adó megfizetésének napjától az adó-visszatérítés teljesítéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig az adóhatóság kamatot fizet. A kamat mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 365-öd része.

Az adó-visszatérítés teljesítése az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napján esedékes, a visszatérítendő adót az esedékesség napjától számított 30 napon belül kell kiutalni. A bankszámlanyitásra kötelezett adózót megillető adót a vámhatóság kizárólag az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlájára történő átutalással teljesítheti. A bankszámlanyitásra nem kötelezett adózót megillető adót a vámhatóság a jogosult kérésének megfelelően belföldi bankszámlára történő átutalással vagy posta útján fizeti ki.Az adó összege az egyes adókategóriákban
2004. május 1. és 2004. május 13. között
Adó-
kategória A személygépkocsi műszaki tulajdonságai A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba
sorolása a közúti járművek forgalomba helyezé-
sének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
1. Otto-motoros személygépkocsi 1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1700 cm3-ig 90 000 Ft/db 200 000 Ft/db
2. Otto-motoros személygépkocsi 1401-1800 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig 150 000 Ft/db 400 000 Ft/db
3. Ottó-motoros személygépkocsi 1800 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 2000 cm3 felett 640 000 Ft/db 1 600 000 Ft/db
4. Egyéb személygépkocsi 90 000 Ft/db 90 000 Ft/db
5. Muzeális jellegű személygépkocsi 200 000 Ft/db 200 000 Ft/db
Az adó összege az egyes adókategóriákban
2004. május 14. és 2004. december 31. között
I. Az adó összege személygépkocsik eseténAdó-
kategória


A személygépkocsi műszaki tulajdonságai A személygépkocsi
környezetvédelmi osztályba sorolása
a közúti járművek forgalomba
helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről
szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 5. számú mellékletének
II. pontja szerint
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
1. Ottó-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig 120 000 Ft/db 180 000 Ft/db
2. Ottó-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és
dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig 180 000 Ft/db 270 000 Ft/db
3. Ottó-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig 240 000 Ft/db 360 000 Ft/db
4. Ottó-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig 390 000 Ft/db 585 000 Ft/db
5. Ottó-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig 540 000 Ft/db 810 000 Ft/db
6. Ottó-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és
dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig 780 000 Ft/db 1 170 000 Ft/db
7. Ottó-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig 1 200 000 Ft/db 1 800 000 Ft/db
8. Ottó-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és
dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm felett 1 800 000 Ft/db 2 700 000 Ft/db
9. Egyéb személygépkocsi 108 000 Ft/db 108 000 Ft/db
10. Muzeális jellegű személygépkocsi 240 000 Ft/db 240 000 Ft/db

Az adó összege az egyes adókategóriákban
2005. január 1. és 2005. december 31. között
I. Az adó összege személygépkocsik esetén


Adó-
kategória


A személygépkocsi műszaki tulajdonságai Az adó összege
[A személygépkocsi környezetvédelmi
osztályba sorolása a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban
tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
5. számú mellékletének II. pontja szerint]
5 vagy annál jobb 5-nél rosszabb
1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig 126 000 Ft/db 189 000 Ft/db
2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig 189 000 Ft/db 284 000 Ft/db
3. Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig 252 000 Ft/db 378 000 Ft/db
4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig 410 000 Ft/db 615 000 Ft/db
5. Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig 567 000 Ft/db 850 000 Ft/db
6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig 819 000 Ft/db 1 229 000 Ft/db
7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig 1 260 000 Ft/db 1 890 000 Ft/db
8. Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett 1 890 000 Ft/db 2 835 000 Ft/db
9. Egyéb személygépkocsi 113 000 Ft/db 113 000 Ft/db
10. Muzeális jellegű személygépkocsi 252 000 Ft/db 252 000 Ft/db

II. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória A motorkerékpár műszaki tulajdonságai
1. 80 cm3-ig 10 000 Ft/db
2. 81-125 cm3-ig 50 000 Ft/db
3. 126-500 cm3-ig 70 000 Ft/db
4. 501-900 cm3-ig 100 000 Ft/db
5. 901 cm3-től 125 000 Ft/db
Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlap 42. számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített első hazai nyilvántartásba vétel időpontja értendő. Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található előírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.
I.
A gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke
2-ig 0,06
3-4 0,10
5-6 0,14
7-12 0,20
13-24 0,28
25-36 0,35
37-48 0,42
49-60 0,48
61-72 0,53
73-84 0,58
85-96 0,62
97-108 0,66
109-120 0,69
121-132 0,72
133-144 0,75
145-156 0,78
157-168 0,80
169-180 0,82
181-192 0,84
193-204 0,86
205-216 0,87
217-228 0,88
229-240 0,89
241-től 0,90

1. Példa a részlegesen visszatéríteni rendelt regisztrációs adó kiszámítására (2004)

Az adó mértékét a következő képlet segítségével kell meghatározni: F = A*(1 – K – k*t/T)

F= fizetendő adó; Esetünkben a számított adó.

A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg); Az az adótétel, amit a gépjármű adatai alapján az eredeti adóigazgatási eljáráskor hatályos Rega-tv. melléklete alapján a vámhatóság megállapít, ez jellemzően az az összeg, amit megfizettek. 2005-ben a nem áfa alanyok (pl. természetes személyek) ennek 1,25-szörösét fizették.

K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;

k = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a „K” mértékével;

T = Az eredeti adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma; (Ez 12 hónapnál idősebb jármű esetén mindig 12.)

t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.” (Ez 1-12 között mozog.)


Hengerűrtartalom: 1995 ccm

Üzemmód: Dízelmotoros

Környezetvédelmi besorolás: 7-es környezetvédelmi osztályba tartozik

Első forgalomba helyezés és a regisztrációs adóigazgatási eljárás kezdeményezésének időpontja óta eltelt hónapok száma (minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít):

Amennyiben 2001. júliusában helyezték először forgalomba a személygépkocsit, a regisztrációs adóigazgatási eljárást pedig 2004. augusztusában kezdeményezték (ekkor fizették meg az adót) akkor az eltelt hónapok száma: 38 hónap.

A = 390 000 Ft; K = 0,35 ; k = 0,42 - 0,35 ; T = 12; t = 2; F = 248 950 Ft


Megállapítható tehát, hogy a számított adó 248 950 Ft.

A számított és a megfizetett adó különbözete a visszatérítendő összeg: 141 050 Ft
2. Példa a részlegesen visszatéríteni rendelt regisztrációs adó kiszámítására (2005)

Nézzük az előző példában szereplő járművet, ha 2005. augusztusában kezdeményezték vele kapcsolatban a regisztrációs adó kiszabását.

Az adó mértékét a következő képlet segítségével kell meghatározni: F = A*(1 – K – k*t/T)

F= fizetendő adó; Esetünkben a számított adó.

A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg); Az ügyfél részére visszajáró összeg kiszámításához először a 2005. év adott időszakában hatályos Rega-tv. Mellékletében található fix összegek közül ki kell választani az adott használt személygépkocsi motorteljesítménye és környezetvédelmi besorolása alapján meghatározott forintban megadott adótételt, ami 410 000 Ft. Az az adótétel, amit a gépjármű adatai alapján az eredeti adóigazgatási eljáráskor hatályos Rega-tv. melléklete alapján a vámhatóság megállapít ennek az 1.25-szöröse 512 500 Ft.

K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;

k = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a „K” mértékével;

T = Az eredeti adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma; (Ez 12 hónapnál idősebb jármű esetén mindig 12.)

t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.” (Ez 1-12 között mozog.)


Hengerűrtartalom: 1995 ccm

Üzemmód: Dízelmotoros

Környezetvédelmi besorolás: 7-es környezetvédelmi osztályba tartozik

Első forgalomba helyezés és a regisztrációs adóigazgatási eljárás kezdeményezésének időpontja óta eltelt hónapok száma (minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít):

Amennyiben 2001. júliusában helyezték először forgalomba a személygépkocsit, a regisztrációs adóigazgatási eljárást pedig 2005. augusztusában kezdeményezték (ekkor fizették meg az adót) akkor az eltelt hónapok száma: 50 hónap.

A = 410 000 Ft; K = 0,42 ; k = 0,48- 0,42=0,06 ; T = 12; t = 2; F = 233 700 Ft

Megállapítható tehát, hogy a számított adó 233 700 Ft.
A számított és a megfizetett adó különbözete a visszatérítendő összeg:
512 500 Ft –233 700 = 278 800 Ft
A FŐVÁMHIVATALOK AZONOSÍTÓSZÁMAI ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK

Fontos a regisztrációs adóigazgatási eljárás nem kötődik lakóhely/telephely szerinti illetékességhez. Ebből adódóan az elsődleges irányadó a Határozat és/vagy „Igazolás” számának (ez egyébként egyezik) első három számjegye. Ugyanakkor a regisztrációs részleges visszatérítését annál a fővámhivatalnál kell kérni, amelyik az adót korábban kiszabta.

Dél-Pest térségi Fővámhivatal
Azonosítószám: 101
Telefonszám: 432-21-10
Telefax: 432-21-99
Cím: Budapest, X., Száva u. 7.
Postai cím: 1476 Budapest, Pf.: 23.

Észak-Pest térségi Fővámhivatal
Azonosítószám: 106
Telefonszám: (27) 315-035, 305-731, 305-738, 305-739, 305-740
Telefax: (27) 314-861
Cím: 2600 Vác, Lemez u. 6.
Postai cím: 2600 Vác, Pf.: 269

Magánforgalmi Fővámhivatal
(FIGYELEM! Nem minden magánszemély esetén ez a fővámhivatal az illetékes, ugyanakkor jogi személy kérelmére is folytathat regisztrációs adóigazgatási eljárást!)
Azonosítószám: 107
Telefonszám: 433-0883, 433-0885
Telefax: 276-4121
Cím: Budapest, XXI. ker. Petróleum u. 4.
Postai cím: 1751 Budapest Pf: 40

Fővámhivatal Pécs (Baranya megye)
Azonosítószám: 211
Telefonszám: (72) 522-420
Telefax: (72) 522-439
Cím: 7623 Pécs, Megyeri u. 26.
Postai cím:7602 Pécs, Pf.: 235.

Fővámhivatal Kaposvár (Somogy megye)
Azonosítószám: 221
Telefonszám: (82) 527-400
Telefax: (82) 527-401
Cím: Kaposvár, Széchenyi tér 3.
Postai cím:7401 Kaposvár, Pf.: 103.

Fővámhivatal Szekszárd (Tolna megye)
Azonosítószám: 231
Telefonszám: (74) 528-160
Telefax: (74) 528-161
Cím: 7100 Szekszárd, Damjanich u. 50.
Postai cím: 7101 Szekszárd, Pf.: 99.

Fővámhivatal Kecskemét (Bács-Kiskun megye)
Azonosítószám: 311
Telefon: (76) 513-100
Telefax: (76) 513-117
Cím: 6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14.
Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf. 516.

Fővámhivatal Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Azonosítószám: 321
Telefonszám: 56/516-454, 56/370-100
Telefax: 56/516-488
Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 21.
Levelezési cím: 5001 Szolnok, Pf.: 49.

Fővámhivatal Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
Azonosítószám: 411
Telefonszám: (46) 346-703, 348-611, 349-912, 342-103, 321-866
Telefax: (46) 359-866
Cím: 3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 19.
Postai cím: 3501 Miskolc, Pf.: 28.

Fővámhivatal Eger (Heves megye)
Azonosítószám: 421
Telefonszám: (36) 412-520, 411-711
Telefax: (36) 516-547
Cím: 3300 Eger, Grónay Sándor. u. 3
Postai cím: 3301 Eger, Pf.: 115.

Fővámhivatal Szeged (Csongrád megye)
Azonosítószám: 511
Központi telefonszám: (62) 599-300
Telefax: (62) 599-399
Cím: 6720 Szeged, Jókai utca 7-9.
Postai cím: 6701 Szeged, Pf. 156.

Fővámhivatal Békéscsaba (Békés megye)
Azonosítószám: 521
Telefonszám: (66) 323-455
Telefax: (66) 441-298
Cím: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 5.
Postai cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 122.

Fővámhivatal Győr (Győr-Moson-Sopron megye)
Azonosítószám: 611
Központi telefonszám: 96/513-950, 96/513-999
Telefax: 96/513-990
Cím: 9024, Győr, Nádor u. 25.
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf.: 307.

Fővámhivatal Tatabánya (Komárom-Esztergom megye)
Azonosítószám: 621 és 622
Telefonszáma: (34) 513-730
Fax: (34) 513-749
Címe: 2800 Tatabánya, Erdész út F. épület
Levelezési cím: 2801 Tatabánya, Pf: 176

Fővámhivatal Veszprém (Veszprém megye)
Azonosítószám: 631
Telefonszáma: (88) 424-045, 424-844, 443-600
Fax: (889 422-056
Címe: 8200 Veszprém, Pápai út 49.
Levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf: 22.

Fővámhivatal Debrecen (Hajdú-Bihar megye)
Azonosítószám: 711
Telefonszám: (52) 437-700
Telefax: (52) 437-781
Cím: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
Levelezési cím:4013 Debrecen, Pf.: 43.

Fővámhivatal Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Azonosítószám: 721
Telefonszám: (42) 598-340
Telefax: (42) 598-348
Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 39.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 379.

Buda-térségi Fővámhivatal (Pest megye)
Azonosítószám: 811
Telefonszám: (23) 427-850, 427-851
Telefax: (23) 427-870
Cím: 2040 Budaörs, Dózsa György u. 1/B
Postai cím: 2041 Budaörs Pf. 134

Fővámhivatal Székesfehérvár (Fejér megye)
Azonosítószám: 821
Telefonszáma: (22) 512-560
Fax: (22) 512-579
Címe: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 38. III.em.
Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf: 309.

Fővámhivatal Salgótarján (Nógrád megye)
Azonosítószám: 831
Telefonszám: (32) 520-820
Telefax: (32) 311-810
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 2.
Postai cím: 3101 Salgótarján, Pf.: 129.

Fővámhivatal Szombathely (Vas megye)
Azonosítószám: 911
Telefon: (94) 501-000
Telefax: (94) 501-007
Cím: 9700 Szombathely, Széll Kálmán. u. 24.
Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf.: 8.

Fővámhivatal Zalaegerszeg (Zala megye)
Azonosítószám: 921
Központi telefon: (92) 597-800
Telefax: (92) 597-801
Cím: 8900. Zalaegerszeg, Mikes Kelemen. u. 2.
Levelezési cím.: 8901. Zalaegerszeg, Pf. 198.
Wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen, und trotzdem zu uns halten.

Marie von Ebner-Eschenbach

www.balaton-service.info - Das Forum für Ungarn - frei unabhängig unparteiisch


balaton-service.info goes wiki - Das bsi - wiki - portal

b-s.i goes facebook ... und als b-s.i facebook Gruppe
Forum wechseln
Forum wechseln zu:
-- pForum 1.29a / © Thomas Ehrhardt, 2000-2006 --
analyticstracking.php